Paslaugų teikimo interneto svetainėje MakaliausLietuva.lt taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „TravelDeals LT“, juridinio asmens kodas 302583106, registruotos buveinės adresas - Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius, biuro adresas - Ukmergės g. 124, LT–08100, Vilnius, Lietuva (toliau - Bendrovė), paslaugų teikimo interneto svetainėje MakaliausLietuva.lt (toliau - Interneto svetainė) taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės Interneto svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas ir tvarką.

1.2. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys (toliau – Pirkėjai), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis tiek Bendrovės Interneto svetainėje, tiek bet kurioje kitoje Bendrovės paslaugų teikimo vietoje. Naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis Pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.

1.3. Bendrovė platina kelialapius / paslaugų čekius (toliau - Kelialapis) – tai Bendrovės Interneto Svetainėje parduodamas nustatytos formos dokumentas su Kelialapio informacija, kuri patvirtina Pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti Kelialapyje numatyto paslaugų teikėjo (toliau - Paslaugų teikėjas) teikiamas paslaugas. Paslaugų čekis yra tas pats Kelialapis, tik jame nėra numatyta nakvynės paslaugų. Paslaugų čekiui yra taikomos visos Kelialapiams numatytos taisyklės ir sąlygos.

1.4. Šios Taisyklės nustato bendrąsias Interneto svetainėje sudaromų sutarčių, įsigyjant Kelialapius, sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.

1.5. Sudaryti sutartis Interneto svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.

1.6. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę pirkti Kelialapius Interneto svetainėje.

2. SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA, VYKDYMAS IR PABAIGA

2.1. Kelialapių pardavėju ir paslaugų, numatytų Kelialapyje, teikėju Pirkėjui visais atvejais yra laikomas Kelialapyje numatytas Paslaugų teikėjas, o ne Bendrovė. Bendrovė jokiais atvejais neprisiima Paslaugų teikėjo, kaip Kelialapyje nurodytų paslaugų teikėjo, pareigų ir atsakomybės.

2.2. Bendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų.

2.3. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami Kelialapiai, teikimo sąlygų. Bendrovė taip pat nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos Kelialapį įsigijusiam Pirkėjui. Informacija apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Kelialapį, teikimo sąlygas pateikiama Interneto svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, ją galima gauti kreipiantis į atitinkamą Paslaugų teikėją nurodytais kontaktais.

2.4. Susitarimas su Pirkėju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su Bendrove yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.

2.5. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų prekių ar paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai iš paslaugų atskirai ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

2.6. Visos sutartys Interneto svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Bendrovė, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis.

2.7. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka ar įsipareigoja sumokėti paslaugos kainą. Bendrovei gavus mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

2.8. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį:
2.8.1. Interneto svetainėje išsirenkama paslauga (Kelialapis);
2.8.2. perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Interneto svetainėje pateikiama informacija apie konkrečią paslaugą;
2.8.3. susipažinus su šia informacija, Interneto svetainėje paspaudžiama nuoroda „PERKU" arba „PERKU su rezervacija“, arba „PERKU be rezervacijos“;
2.8.4. jeigu Kelialapis įsigijamas dovanoti, pažymimas laukelis „Noriu įteikti kaip dovaną” ir (pageidaujant) pasirenkamas dovanų kupono vizualas bei įrašomas sveikinimo tekstas;
2.8.5. nurodomas ketinamų įsigyti Kelialapių skaičius, dovanų kupono kodas (jei tokį Pirkėjas turi ir nori jį panaudoti), Pirkėjo elektroninio pašto adresas, kontaktinis telefono numeris bei vardas ir pavardė;
2.8.6. perskaitomos Taisyklės ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „Susipažinau ir sutinku su įsigijimo sąlygomis ir privatumo politika";
2.8.7. pageidaujant gauti sąskaitą-faktūrą, pažymimas laukelis „Pažymėk, jei reikalinga sąskaita-faktūra“ bei nurodomi duomenys;
2.8.8. nurodžius pastarąją informaciją, Interneto svetainėje paspaudžiama nuoroda "APMOKĖTI";
2.8.9. pasirenkamas mokėjimo būdas ir užbaigiamas pirkimas, atliekant mokėjimą.

2.9. Elektronine forma Interneto svetainėje sudaroma sutartis, kurios šalimis yra Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas (aiškiai nurodytas Kelialapyje), įsigalioja nuo to momento, kai Bendrovė gauna Pirkėjo mokėjimą.

2.10. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto svetainėje nurodytą Bendrovės, arba Bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą. Mokėjimai taip pat gali būti atliekami grynaisiais pinigais Bendrovės biuruose.

2.11. Pirkėjas, pastebėjęs Bendrovei pateiktoje informacijoje klaidą, ją gali ištaisyti pranešęs apie tai Bendrovei elektroninio pašto adresu labas@makaliauslietuva.lt arba telefonu +370 639 96444 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 19.00 val. Informacija apie klaidos ištaisymą Pirkėjui suteikiama Pirkėjo nurodytu būdu (elektroninio pašto adresu arba telefonu).

2.12. Nepanaudojus Kelialapio per nurodytą galutinį Kelialapio galiojimo laikotarpį, Kelialapis nekeičiamas ir (ar) pinigai negrąžinami.

2.13. Bendrovė nenustato ir nelemia Paslaugų teikėjų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja konkrečios paslaugos Paslaugų teikėjas, kuris nurodomas kiekviename pasiūlyme atskirai.

2.14. Esant situacijai, kai Paslaugų teikėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali Pirkėjui pasiūlyti Kelialapyje numatytų paslaugų, sutartis su Pirkėju gali būti vienašališkai nutraukiama ir grąžinami pinigai arba Pirkėjui gali būti pasiūloma analogiška paslauga.

2.15. Jei iki įsigyto Kelialapio galiojimo laiko pabaigos yra likę 14 ar daugiau kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Interneto svetainėje sudarytos sutarties, pranešdamas apie tai raštu Bendrovei per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims:
2.15.1. pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos;
2.15.2. kuriose nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis (nurodyta konkreti atvykimo diena ir (ar) laikas).

3. DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti pateikiant užsakymą Interneto svetainėje. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugų teikėjus, teikiančius Kelialapyje nurodytas paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant:
3.1.1. paklusti teisminei procedūrai;
3.1.2. užtikrinti Taisyklių laikymąsi;
3.1.3. reaguoti į Pirkėjų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą;
3.1.4. apginti Bendrovės teises, nuosavybę arba užtikrinti jos, Pirkėjų ir visuomenės saugumą.

3.2. Pirkėjai Bendrovei pateikia šiuos duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

3.3. Bendrovė turi teisę tikslinti Pirkėjų pateiktus asmens duomenis.

3.4. Bendrovei Interneto svetainėje pateikti duomenys apie Pirkėją yra naudojami sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais.

4. NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

4.1. Pirkėjas turi teisę naudotis Interneto svetainės paslaugomis tik tais tikslais, kurių siekti leidžia:
4.1.1. šios Taisyklės;
4.1.2. visi taikomi įstatymai, nuostatai, įprastinė praktika, nurodymai, galiojantys atitinkamoje jurisdikcijoje (įskaitant visus įstatymus, kurie susiję su duomenų ir programinės įrangos eksportavimu iš (į) Lietuvos (-ą) arba iš (į) kitų (-as) valstybių (-es).

4.2. Pirkėjas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti paslaugas (arba trikdo atitinkamų serverių ar tinklų, su kuriais susietos teikiamos paslaugos, veikimą) arba trikdo paslaugų teikimą.

4.3. Pirkėjas sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Interneto svetainės paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.

4.4. Pirkėjas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Bendrovė).

4.5. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti paslaugų, siekdamas:
4.5.1. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan. diskriminaciją;
4.5.2. bet kokiu būdu kam nors pakenkti;
4.5.3. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų teisės į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises;
4.5.4. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas zonas;
4.5.5. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;
4.5.6. sutrikdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, naudojimas;
4.5.7. sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.

4.6. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto svetainėje ir teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. Bendrovė nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės ar asmenys.

4.7. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4.8. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl turimos galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad tiki išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4.9. Pripažindamas interneto globalumą, Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų vietos taisyklių, kurios reglamentuoja elgesį tinkle ir leistiną informacinę medžiagą. Tiksliau, Pirkėjas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų dėl techninių duomenų perdavimo, eksportuojant juos iš Lietuvos arba iš tos šalies, kurioje gyvena Pirkėjas.

5. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

5.1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto svetainei (arba Interneto svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad Interneto svetainės paslaugos gali apimti informaciją, kuri, Bendrovės vertinimu, yra konfidenciali, todėl Pirkėjas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

5.2. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Bendrove raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia Pirkėjui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius Bendrovės ženklus.

5.3. Pirkėjas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Interneto svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto svetainėje.

6.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, Pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą Bendrovė vertina kaip naujos Taisyklių redakcijos sąlygų priėmimą.

6.3. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę siųsti Pirkėjui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu arba pateikti norimą informaciją Interneto svetainėje.

6.4. Bendrovė teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

7. NETEISMINIS GINČO SPRENDIMAS

7.1. Jei Pirkėjo netenkina Bendrovės parengtas atsakymas į rašytinę pretenziją, prašymą / skundą dėl Interneto svetainėje įsigyto Kelialapio, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tarnyba@vvtat.lt, +370 5 2626751, www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Prašome užpildyti privalomus laukus!
Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta!
Nepavyko išsiųsti žinutės, patikrinkite laukelius.
Galite susisiekti el. paštu: labas@makaliauslietuva.lt